Back to top

Školský poriadok

Preambula

Stredná športová škola  s vyučovacím jazykom maďarským – Középfokú Sportiskola,Námestie sv. Štefana 1533/3 v Dunajskej Strede je výberovou strednou školou, ktorú si každý žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný dodržiavať jej pravidlá a riadiť sa jej vnútorným poriadkom.

Škola zabezpečuje vnútorný chod školy, organizáciu života svojich študentov a všetky podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy, aby poskytla študentovi možnosť získať vzdelanie na vysokej úrovni v primeranom pracovnom ovzduší.

Robí tak v záujme naplnenia práva každého jednotlivca na vzdelanie i preto, aby čas strávený v škole žiakmi i učiteľmi bol rovnako príjemný pre všetkých.

Stredná športová škola  s vyučovacím jazykom maďarským sa zaväzuje pri realizácii svojich výchovno-vzdelávacích cieľov dôsledne dodržiavať nielen Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv a slobôd, ale i iné platné dokumenty týkajúce sa vzťahu  žiakov k učiteľom i ostatným zamestnancom.

Preto sa ustanovuje nasledovný vnútorný poriadok pre žiakov školy, ktorý vychádza zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecné ustanovenia

I. Organizácia vyučovacieho dňa

1. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.

2. Vyučovanie sa začína o 7,50 hodine a končí o 15.10 hod.

Rozvrh vyučovania

 • 1. hodina 7,50 8,35
 • 2. hodina 8,40 9,25
 • 3. hodina 9,30 10,15
 • 4. hodina 10,30 11,15
 • 5. hodina 11,25 12,10
 • 6. hodina 12,20 13,05
 • Obedňajšia prestávka 13,05 13,35
 • 7. hodina 13,35 14,20
 • 8. hodina 14,25 15,10

 

Obed v školskej jedálni sa vydáva od 12.00 do 14.05. Počas vydávania obedov zabezpečujú dozor vychovávatelia ŠI podľa harmonogramu.

3. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 16.00 hod. Žiaci prichádzajú do tried po 7.30 hod.

4. Pri vchode do školy je vrátnik, ktorému je každý, kto vstúpi do budovy školy povinný preukázať sa preukazom školy alebo iným dokladom. Pred začiatkom vyučovania a počas prestávok konajú pri vchode vrátnik a na chodbách dozor profesori podľa harmonogramu.

5. Vyučovací proces je organizovaný v triedach, v odborných učebniach, telovýchovných priestoroch a na pracoviskách praxe.

6. Šatne sa nachádzajú pri hlavnom vchode školy. Každý žiak má pridelenú šatníkovú skriňu.

7. Ak majú žiaci počas vyučovania voľnú hodinu, zdržiavajú sa vo vestibule pri bufete alebo vo voľnej triede a nevyrušujú vyučovanie v ostatných triedach.

8. Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach a na chodbách. Počas prestávok si môžu kúpiť desiatu a nealkoholické nápoje v školskom bufete. Desiatu si môžu žiaci zakúpiť v bufete pred

vyučovaním a po 3. hodine.

9. Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci na vedenie školy až po podpise triednym profesorom.

10. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte riaditeľa školy. Informácie o prospechu a správaní žiakov podáva rodičom triedny učiteľ na triednej schôdzi rodičovského združenia a vyučujúci predmetov počas rodičovského združenia. V prípade potreby podľa telefonického dohovoru.

II. Práva a povinnosti žiakov

1. Každý žiak má právo:

a) byť zvolený do triednej samosprávy, rady školy, študentskej rady a pôsobiť v nej,

b) prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov spolupodielať sa na činnosti rady školy (prekladať pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia),

c) na ochranu zdravia a bezpečnosti pri vyučovaní,

d) na dodržiavanie základných psychohygienických noriem

(počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku),

e) na kvalitnú výuku v každom povinnom a voliteľnom predmete,

f) na komunikáciu s profesormi v duchu zásad humanity a tolerancie,

g) slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme,

h) na zdôvodnenie hodnotenia a klasifikácie,

i) požiadať o komisionálne skúšanie (žiaci mladší ako 18 rokov prostredníctvom zákonného zástupcu),

j) vybrať si voliteľné predmety z ponúkaného súboru, resp. svojim záujmom iniciovať i zariadenie ďalších podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov,

k) podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti (účasť v literárnych súťažiach, SOČ, predmetových olympiádach, na športových súťažiach).

2. K povinnostiam žiaka patrí:

a) osvojiť si vedomosti, zručnosti a získať návyky poskytované strednou školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v budúcom povolaní,

b) osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, tolerancie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny aj mimo školy tak, aby robil česť sebe i škole,

c) chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,

d) byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený,

e) šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,

f) dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy

3. Žiakovi nie je dovolené:

a) fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri činnostiach organizovaných školou, ani mimo priestorov školy,

b) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

c) prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie, a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,

d) počas vyučovania používať mobilné telefóny, MP3 prehrávače, iPod, atď.

e) manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy,

f) znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy,

g) používať vulgárne výrazy.

III. Výchovné opatrenia

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

Pochvaly:

1. Pochvala triednym učiteľom:

 • za výborný prospech a vzorné správanie,
 • za vzornú dochádzku,
 • za úspešnú reprezentáciu školy,
 • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností,
 • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou

2. Pochvala riaditeľom školy:

 • ​za výborný prospech a vzornú dochádzku
 • za úspešnú reprezentáciu školy,
 • za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou,

Opatrenia na posilnenie disciplíny

3. Napomenutie triednym učiteľom, pokarhanie triednym učiteľom:

 • za jednorazové porušenie vnútorného poriadku,
 • za 3 – 5 zápisov v triednej knihe alebo ústna sťažnosť pedagógov a ostatných pracovníkov školy prednesená na pedagogickej rade,
 • nevhodná úprava zovňajšku,
 • neprezúvanie sa v priestoroch školy,
 • nesplnenie si povinnosti týždenníka,
 • iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim
 • alebo žiackym kolektívom,
 • za opakované neskoré príchody na vyučovanie, za menej ako 4 neospravedlnené hodiny,

4. Pokarhanie riaditeľom školy:

 • za podvádzanie,
 • za 6 a viac zápisov,
 • za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxikománie v
 • školských priestoroch a na školských akciách,
 • za opakujúce sa neslušné správanie,
 • za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 3
 • za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia,

5. Zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na druhý stupeň (uspokojivé):

 • za 7 – 16 neospravedlnených hodín,
 • podľa závažnosti priestupku na základe návrhu pedagogickej rady,

6. Zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na tretí stupeň (menej uspokojivé):

 • za 17 – 34 neospravedlnených hodín

7. Podmienečné vylúčenie zo školy (podľa závažnosti priestupku):

 • za 35 hodín neospravedlnenej absencie,
 • za prinášanie vecí ohrozujúce život a zdravie žiakov a učiteľov do školy, alebo
 • na činnosti organizované školou,
 • za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,
 • za krádež,
 • za úmyselné ublíženie na zdraví,
 • za šikanovanie a vydieranie,
 • za vandalizmus,
 • za prejavy rasovej neznášanlivosti,
 • za zvlášť hrubé, alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy,

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania na tretí stupeň (menej uspokojivé).

8. Vylúčenie zo školy:

 • za viac ako 35 hodín neospravedlnenej absencie, podľa zváženia pedagogickej rady,
 • za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,
 • za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 7,

Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho zo štúdia, a neukončil ešte povinnú školskú dochádzku, bude po dohovore s rodičmi preradený na inú školu, prípadne po skončení povinnej školskej dochádzky vylúčený zo školy.

Zásady správania žiakov 

I. Oslovenia a pozdravy 

 • Žiaci zásadne oslovujú pracovníkov školy: pán riaditeľ, pani profesorka, pán školník a pod,
 • Žiaci zdravia pozdravom „Dobrý deň“ (Dobré ráno, Dobrý večer),
 • Žiaci zdravia v ten istý deň len pri prvom stretnutí,
 • Žiaci zdravia všetkých dospelých v priestoroch školy,
 • Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú. Ak príde do triedy iný vyučujúci, alebo iná dospelá osoba, postavia sa. Pri ich odchode sa žiaci tak isto postavia. Sadajú si na pokyn vyučujúceho,
 • Na hodinách telesnej výchovy, výpočtovej techniky a pri písaní kontrolných prác sa na pokyn vyučujúceho nezdravia,
 • Žiaci zdravia pracovníkov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.

II. Príchod žiakov do školy

 • Žiaci prichádzajú do triedy najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. Školská budova sa otvára o 7,00 hod. Vchod sa uzatvára o 7,45 hodine. V prípade príchodu na druhú a ďalšiu vyučovaciu hodinu sa žiaci zdržiavajú v šatni alebo na chodbe školy, správajú sa nehlučne, aby nerušili priebeh vyučovania,
 • Pred vstupom do budovy školy si žiaci očistia obuv a prezujú sa do zdravotne nezávadných prezuviek. Prezuvkami nemôže byť športová obuv používaná na hodinách telesnej výchovy, ani prezuvky s čiernou, podlahu znečisťujúcou podrážkou,
 • V šatni žiak nechá iba obuv. Čas od príchodu do školy po začiatok vyučovania využíva žiak na opakovanie učiva a prípravu na vyučovanie,
 • Špeciálna športová príprava začína o 7,50 hod..

III. Správanie žiakov na vyučovaní

 1. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na vyučovanie.

Veci potrebné na hodinu má pripravené na lavici. Ostatné veci má uložené v taške. Jedlo a nápoje na lavicu počas vyučovania nepatria,

 1. Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Nenosí do školy veci drahé a také, ktoré by narúšali pozornosť spolužiakov, prípadne by mohli narušiť výchovu žiakov (zbrane, výbušniny, drahé šperky, nevhodnú literatúru, väčšiu sumu peňazí, zvieratá,  hudobné nástroje, elektrické spotrebiče,  mobilné telefóny). Pri ich odcudzení alebo strate škola nezodpovedá za vzniknutú škodu,

3. Pred hodinami telesnej výchovi a špeciálnej športovej výchovy žiak si bezpečne uloží mobilný telefón a ostatné cenné veci v šatníkovej skrinke. Týždenník zamkne šatňu.

4. Na hodinách v špeciálnych učebniach, na hodinách telesnej výchovy sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich. Napríklad na hodinách telesnej výchovy je zákaz nosenia prsteňov, retiazok, voľných náušníc, hodiniek a pod,

 1. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomite a aktívne pracuje, nenašepkáva, neopisuje a neruší vyučovanie,
 2. Pri skúšaní má žiak učebnice a zošity zatvorené,
 3. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je žiak vyvolaný, postaví sa, stojí vzpriamene, odpovedá nahlas a zreteľne. Sadne si len na pokyn vyučujúceho. Hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti,
 4. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať.
 5. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho,
 6. Pred opustením triedy žiak urobí vo svojom okolí poriadok. Odpadky patria do koša!

IV. Správanie žiakov cez prestávky

1. Cez prestávku žiak spravidla zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, nadesiatuje sa. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, neničí školské zariadenia, nekričí, nevyhadzuje odpadky a nevykláňa sa z okien.

2. Počas prestávok môžu žiaci navštíviť školský bufet po 3. vyučovacej hodine.

3. V čase od 7,50 hod. do 15,10 hod. môžu žiaci opustiť budovu školy len v odôvodnených prípadoch s písomným povolením triedneho učiteľa, ktoré odovzdajú na vrátnici.

4. Žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.

5. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník zástupcom riaditeľa školy.

V. Odchod žiakov zo školy

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu,
 2. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Očistia tabuľu, zatvoria okná, skontrolujú, či sú uzavreté vodovodné kohútiky a zhasnuté svetlá,
 3. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, v šatni sa preoblečú a opustia školskú budovu,
 4. Žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v priestoroch školy, ani pred budovou školy,

VI. Dochádzka žiakov do školy

 1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas,
 2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre vážnu chorobu, vážne udalosti v rodine a nepredvídané dopravné pomery. V zásade sa nemôžu predlžovať prázdniny a víkend predčasným odcestovaním alebo neskorším pricestovaním. Zúčastňovať sa na rekreačnom pobyte doma alebo v zahraničí mimo prázdnin môže žiak iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy,
 3. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, žiada si povolenie:

a) uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný vyučujúci,

b) uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ,

c) uvoľnenie z viacerých dní povoľuje riaditeľ školy na odporúčanie triedneho učiteľa na základe písomnej žiadosti. Žiadosť o uvoľnenie podá na sekretariát školy plnoletý žiak alebo zákonný zastupca maloletého žiaka najmenej dva pracovné dni pred plánovanou akciou.

 1. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný on alebo zákonný zástupca oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neúčasti do dvoch dní. V prípade, že to zákonný zástupca neurobí, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú.
 2. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 5 vyučovacích dní, predloží žiak potvrdenie lekára v zápisníku.

Dodatočne predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ akceptovať.

 1. Ak sa krátkodobá neprítomnosť žiaka (do 5 dní) opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára v zápisníku aj za kratšie obdobie,
 2. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle tohto poriadku,
 3. Ak žiak zamešká v jednom polroku viac ako 20 % z plánovaného počtu hodín, na základe návrhu vyučujúceho môže mu byť nariadené absolvovať komisionálnu skúšku,
 4. Ak má žiak väčšiu absenciu na určitých hodinách, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe v spolupráci s triednym učiteľom,
 5. Ak má žiak dlhodobo zdravotné alebo iné závažné problémy, pre ktoré sa nemôže zúčastňovať na vyučovacom procese, a splnil povinnú školskú dochádzku, môže prostredníctvom zákonného zástupcu požiadať o prerušenie štúdia. Po uplynutí času prerušenia štúdia, žiak pokračuje v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka,
 6. Ak žiak, ktorý splnil dochádzku chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy. Ak žiak nie je plnoletý, urobí to prostredníctvom zákonného zástupcu. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho účasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve žiaka alebo zákonného zástupcu, aby v určenom čase doložil dôvod žiakovej neprítomnosti. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi a nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, ako by štúdium zanechal,

VII. Náplň práce týždenníkov

Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy. Ich povinnosti sú tieto:

 • pred vyučovaním pripraviť kriedu a pomôcky,
 • hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny,
 • podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky,
 • starať sa o čistotu tabule a dohliadnuť na poriadok po skončení vyučovacej hodiny,
 • hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede,
 • postarať sa o vetranie triedy,
 • po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa zostala v primeranom poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené okná a vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá).

VIII. Komisionálne skúšky, protokolárne opravné skúšky, opakovanie ročníka

1. Žiak bude klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky:

 • keď koná rozdielovú skúšku,
 • keď je skúšaný v náhradnom termíne,
 • keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,
 • na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak zamešká v jednom polroku viac ako 20 % plánovaného počtu hodín,

Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.

2. Protokolárnu skúšku vykoná žiak

 • ak vymeškal v danom polroku v 1.-3. roč. viac ako 60 hod. v 4. roč. viac ako 40 hod,

3. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže požiadať (prostredníctvom zákonného zástupcu) o vykonanie opravnej skúšky,

 1. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, sa klasifikuje z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný,
 2. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov neabsolvuje v danom termíne protokolárnu skúšku z niektorého predmetu, je hodnotený známkou nedostatočný,
 3. Ak žiak neprospel a nezložil úspešne opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, riaditeľ školy môže na jeho žiadosť (zákonného zástupcu) povoliť mu opakovať ročník,

IX. Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

Na požiadanie zákonného zástupcu alebo telovýchovnej jednoty, v rôznych oblastiach záujmových činností žiakov, zo zdravotných dôvodov, prípadne iných zreteľa hodných dôvodov môže riaditeľ povoliť žiakovi individuálny študijný plán alebo študijné úľavy.

Na základe predložených dokladov o umiestnení žiaka na krátkodobé štúdium v zahraničí (do jedného roku) môže riaditeľ školy v súlade s platnými vyhláškami Ministerstva školstva povoliť na potrebnú dobu prerušiť štúdium.

Pokračovanie štúdia je vecou ďalšej dohody riaditeľa školy so zákonným zástupcom žiaka.

X. Správanie žiakov mimo školy

1. Každý žiak je aj mimo vyučovania a v čase prázdnin žiakom školy. Je úctivý, zdvorilý a čestný,

 1. K svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im v práci. Nevyvoláva hádky a bitky a nevyjadruje sa hrubo,
 2. Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im cestu a miesto v dopravných prostriedkoch a všemožne im pomáha,
 3. Chráni svoje zdravie a zdravie iných. Z tohto dôvodu nepožíva alkoholické nápoje, drogy, nefajčí. Dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy,
 4. Chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho,

I keď je súčasné znenie vnútorného poriadku školy záväzné pre pedagogických pracovníkov a žiakov školy, ide o otvorený materiál. Preto radi prijmeme pripomienky učiteľov, rodičov i žiakov školy.